ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-910 „DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020-10-21 10:31
Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V
-910 „DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1323 Vilnius

1. P a k e i č i u Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.20.

Antivirusiniai vaistiniai preparatai AIDS ligai gydyti

 

Tenofovir

 

B20, B21, B22, B23, B24

Gydymą pradėti gali tik infekcinių ligųgydytojas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparataispatirties. Gydymą tęsti gali infekcinių ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas.Vaistiniai preparatai skiriami vadovaujantisŽmogausimunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo,kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondobiudžeto lėšų, tvarkos aprašu, patvirtintuLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogausimunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo,kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondobiudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo.

ASPĮ, turinti licenciją teikti IIlygio
infekcinių ligųgydymo paslaugas

54*“

1.2. Papildau 1.44 papunkčiu:

„1.44.

Monokloniniaiantikūnai nesmulkialąs- teliniamplaučių vėžiuigydyti

Ramucirumab

C34

Skiriamas kartu su docetakseliu suaugusiems pacientams, kuriems diagnozuotaslokaliai išplitęs arba metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, kuris yra atsparus pirmos eilės platinospagrindo chemoterapijai ar liga progresuojaper 9 mėnesius nuo pirmaeilėschemoterapijospradžios. Atsparusgydymui NSLPV nustatomas, kai nepasiekiamas joks atsakas į gydymą(stabili liga, dalinis atsakas, visiškasatsakas), vadovaujantis RECIST 1.1 kriterijais.

ASPĮ, turinti licenciją teiktistacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas

50– 150“

1.3. Papildau 1.45 papunkčiu:

„1.45.

Monokloniniaiantikūnaidauginei mielomai gydyti

Daratumumab

C90.0

Derinant su bortezomibu, melfalanu ir prednizolonu skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems naujai buvo diagnozuotadauginė mieloma irkuriems netinkaautologinė kamieninių ląstelių transplantacija. 

ASPĮ, turinti licenciją teiktistacionarines onkologijos hematologijos paslaugas

13–26“

1.4. Papildau 1.46 papunkčiu:

„1.46.

Antinavikiniai vaistiniai preparatai (tirozinokinazėsinhibitoriai)ūmineimieloidinei leukemijai gydyti

Midostaurin

C92.0

page3image7009024

Skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems naujai diagnozuotaūminė mieloidinėleukemija ir kuriems nustatyta FLT3mutacija, tačiau po vienų metų nuo vaisto įtraukimo įkompensavimosąrašus Valstybinė vaistų kontrolėstarnyba turi pateikti duomenis,pagrindžiančius lyties ir amžiaus įtaką vaisto efektyvumui iš papildomų tyrimų,kurie numatyti atlikti pagal ePAR EMEA/H/C/004095- T/0003.

ASPĮ, turinti licenciją teiktistacionarines onkologijos hematologijos paslaugas

page3image7010560

9“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

Atnaujinta 2020-10-21 13:33